logo TCCCL TCC Capital Land

 

สายสินเชื่อบุคคล : คำนวณหาวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้

สินเชื่อเคหะเปี่ยมสุข
พร้อมสรรพสำหรับบ้านคุณ
คำนวณหาอัตราผ่อนชำระต่อเดือน และ รายได้ขั้นต่ำ

ใครจะเข้าใจคนอยากมีบ้านมีครอบครัว
ได้ดีเท่าคนมีบ้านมีครอบครัว
ระบุวงเงินกู้ :
ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี :
ระบุระยะเวลากู้ (ปี) :
อัตราผ่อนต่อเดือน :
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน :
   
............................................................................................................................................

ประเภทของสินเชื่อเคหะ
การซื้อ หรือสร้างบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ หรือ
      การสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว
การซื้ออาคารชุดคอนโดมิเนียม
การซื้อที่ดินว่างเปล่าเพื่อสร้างบ้าน
การตกแต่ง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
      ซื้อที่ดินเพิ่มเติมต่อจากที่ใช้อาศัย

คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้
ระบุรายได้ขั้นต่ำ :
ระบุอัตราดอกเบี้ย :
ระบุระยะเวลากู้ (ปี) :
วงเงินกู้ :
............................................................................................................................................
 
คำนวณหาระยะเวลากู้ และ วงเงินกู้
เงื่อนไขการให้บริการ
วงเงินกู้สูงสุดถึง 85 % ของราคาประเมิน
สามารถกู้เพิ่มอีก 10 % ของราคาซื้อขาย ในกรณีซื้อบ้าน
      ในโครงการที่ธนาคารสนับสนุนโครงการ หรือ 
สามารถกู้เพิ่มอีก 5% ของราคาประเมิน ในกรณีซื้อบ้าน
      นอกโครงการ เพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่ออำนวยสุข       ในบ้าน
สามารถขอวงเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันของ
      บริการประกันสุข ได้แก่ กลุ่มประกันชีวิต ,
      กลุ่มประกันสุขภาพ และกลุ่มประกันทรัพย์สิน
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR หรือ อัตราดอกเบี้ยคงที่
      (Fixed Rate)
ผ่อนนานเป็นระยะเวลาถึง 30 ปี
หลักประกัน ให้ทำจำนองอสังหาริมทรัพย์
      ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทำประกันอัคคีภัย พิทักษ์ภัย ได้ตั้งแต่ 1 - 30 ปี
ระบุรายได้ขั้นต่ำ :

ระบุอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) :

อัตราดอกผ่อนชำระต่อเดือน :

ระยะเวลากู้ :
- - - - วงเงินกู้สูงสุด - - - -
5 ปี :
10 ปี :
15 ปี :
20 ปี :
25 ปี :
30 ปี :
หมายเหตุ : ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
 
© TCC Capital Land Limited 2005